Vraag ook steun aan voor uw project
Criteria en richtlijnen

Criteria en richtlijnen

Stichting Fonds Alphen en omstreken hanteert de volgende richtlijnen en criteria.
Het Fonds verleent in principe financiële steun aan privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk ter zake van het uitvoeren of tot stand brengen van projecten van algemeen maatschappelijk belang. In het bijzonder projecten op het gebied van kunst, cultuur, sport en recreatie, natuur/milieu, sociaal-maatschappelijk/ideëel en educatie.  Die zijn opgezet door of in (intensieve) samenwerking met  stichtingen en verenigingen uit de gemeente Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en/of Kaag en Braassem. De projecten richten zich op de inwoners van de genoemde gemeentes.
De steun van het Fonds is vooral gericht op het mogelijk maken van bijzondere projecten, waarbij in principe slechts projecten in voorbereiding (en niet tijdens de aanvraag of behandeling daarvan reeds geheel of gedeeltelijk gerealiseerd) kunnen worden gesteund. Ook kan, bij wijze van uitzondering, steun worden verleend aan projecten met een looptijd van meerdere jaren (maximaal 3 à 4 jaar), doch heeft de steun nimmer een permanent karakter. Exploitatietiekosten (huisvesting), salariskosten, reiskosten, kosten verbonden aan het bezoeken van congressen en symposia, studiebeurzen c.q. reizen, kosten van levensonderhoud en kosten verbonden aan normale activiteiten van een organisatie worden in principe van steun uitgesloten.

In principe wordt geen financiële steun verleend aan:

– Individuen;
– Institutionele (particuliere) vermogensfondsen;
– Projecten met een (hoofdzakelijk) inter/nationaal karakter;
– Feesten en partijen;
– Instellingen (overwegend) door een overheid gesubsidieerd;
– Commerciële instellingen;
– Instellingen/projecten met een politiek of religieus karakter.

Bovendien:
Moet de aanvrager aantonen niet zelf te beschikken over (voldoende) middelen om het project te kunnen financieren.
Is het ter bindende beoordeling aan het (dagelijks) bestuur van het Fonds om een aanvraag wel dan wel niet te honoreren zonder mogelijkheid van beroep.

Beleid

Meer informatie: beleidsplan Fonds Alphen en omstreken 2023 e.v.