Vraag ook steun aan voor uw project
ANBI

ANBI

Stichting FONDS ALPHEN en omstreken is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor blijven schenkingen in het algemeen belang vrijgesteld voor het recht van schenking. Hieronder staan de gegevens die het FONDS als ANBI op elektronische wijze openbaar dient te maken.

Contactgegevens

Stichting FONDS ALPHEN en omstreken
Postbus 75
2450 AB Leimuiden
Telefoon: 06 – 104 105 67
E-mail: info@fondsalphen.nl
Website: www.fondsalphen.nl

RSIN: 10.53.553

Beleidsplan

Het Fonds Alphen e.o. ondersteunt regionale initiatieven en projecten (van organisaties) die een verschil kunnen maken voor de regionale bevolking. De projecten moeten passen in een van de vijf sectoren:

  1. kunst en cultuur;
  2. sport en recreatie;
  3. natuur en milieu;
  4. sociaal-maatschappelijk/ideëel;
  5. educatieve projecten.

De vijf sectoren zijn zodanig ruim van opzet dat hiermee op een zeer breed scala van aanvragen én toekenningen kan worden gerekend. Hiermee wordt voldaan aan een binnen het werkgebied van Alphen aan den Rijn bestaande of potentiële behoefte aan het financieel steunen van concrete projecten. In de praktijk zullen aard en inhoud van de (in het kader van de vijf sectoren) te steunen projecten nader kunnen worden ingevuld. Richtlijnen en criteria kunnen voor een correcte toetsing van de aanvragen zorgen. Verwezen wordt naar Richtlijnen en criteria op de website.

Sponsoring

Ten behoeve de naamsbekendheid kan het Fonds tot sponsoring overgaan. Het beleid ten aanzien van deze sponsoring is vastgelegd in het Sponsorbeleid Fonds Alphen e.o.

Vermogen

Om het vermogen op peil te houden zal jaarlijks worden bezien of er een bedrag aan dit vermogen moet worden toegevoegd. Ter bepaling van de hoogte van het bedrag zal het jaarlijkse inflatiepercentage aangehouden worden, tot een bedrag van maximaal de helft van het jaarlijkse inkomen uit het belegde vermogen. Bij de vaststelling van de begroting voor een komend boekjaar zal de hoogte van de reservering worden vastgesteld. Afhankelijk van de situatie en de grootte van de projecten kan hiervan worden afgeweken.

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  • het doen van uitgaven in de sociale/ideële/culturele sfeer.
  • het ondersteunen van projecten van algemeen sociaal- maatschappelijk,
  • cultureel of ideëel belang;
  • het beheren van vermogen.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Het accent van het donatiebeleid van het Fonds ligt thans op het doen van uitkeringen van algemeen maatschappelijk belang en aan projecten met een ideële of sociale strekking. Instellingen, verenigingen en stichtingen, die zich bezighouden op het gebied van kunst/cultuur, sociaal/maatschappelijk, educatie, gezondheid, recreatie en sport, vormen voor het Fonds de doelgroep.

Naast het verstrekken van donaties aan bovenvermelde doelen binnen het Groene Hart is een beleidsuitgangspunt van de Stichting om het vrij besteedbaar vermogen in tact te houden en de beschikbaar gestelde donaties te financieren vanuit het rendement dat op het vermogen wordt gemaakt. Dit alles binnen de kaders van de geformuleerde doelstelling.

Afwezigheid van winstoogmerk

Stichting Fonds Alphen en omstreken heeft geen winstoogmerk. De instelling streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de instelling de met de instelling behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

Bestemming liquidatiesaldo

Zoals blijkt uit artikel 12.3 van de statuten bepaalt het bestuur de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo. Het liquidatiesaldo moet worden aangewend voor een andere algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als die van het Fonds Alphen en omstreken.

Bestuur

Het Fonds Alphen en omstreken wordt in beginsel bestuurd door negen bestuursleden. Het bestuur benoemt de leden van het bestuur. Daarnaast benoemt het bestuur uit zijn midden de voorzitter. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van maximaal twee verlengingen van telkens vier jaar. Voor het aftreden van de leden van het bestuur hanteert het bestuur een rooster van aftreden.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

De heer P. Boersma

De heer P. Captein (penningmeester)

De heer J. Göbel

De heer S. Gordijn

Mevrouw H.M. Kemme

De heer J. Kroes (voorzitter)

De heer J. van Lint

De heer J. Peters

Mevrouw M. Verkerk-Verkerk

Bestuursleden zijn bekend/hebben affiniteit met de sectoren (kunst, cultuur, sport & recreatie, natuur & milieu, sociaal-maatschappelijk en educatie) en het werkgebied (gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop) van het Fonds.

Directie

Per 1 januari 2023 is mevrouw Kirsten Renaud  benoemd tot directeur van Fonds Alphen en omstreken. Hiervoor maakte zij sinds 2009 deel uit van het bestuur.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Eventuele kosten worden hun vergoed. De bestuursleden ontvangen per bijgewoonde vergadering vacatiegeld hetgeen een vastgestelde vergoeding is voor het voorbereiden en bijwonen van een bestuursvergadering. Deze vergoeding mag niet hoger zijn dan de vergoeding die is opgenomen in artikel 2 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies.

De directievergoeding is marktconform en wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het Consumenten Prijsindex.

Administratieve organisatie

De administratie van Stichting Fonds Alphen en omstreken wordt uitgevoerd door haar directeur. De jaarrekening van Stichting Fonds Alphen en omstreken wordt uitgevoerd door Lansigt.

Publicatieplicht

Stichting Fonds Alphen en omstreken voldoet aan haar publicatieplicht door middel van deze website. Voor de cijfers van Fonds Alphen en omstreken klikt u hier.

Het standaardformulier publicatieplicht ANBI treft u hier aan.