Vraag ook steun aan voor uw project
Bestuur

Bestuur

Het Bestuur van het Fonds bestaat steeds uit leden woonachtig binnen het werkgebied van het Fonds en met een grote maatschappelijke betrokkenheid met het gebied, dat zij vertegenwoordigen. Het Bestuur stelt een directie aan, die belast is met de dagelijkse gang van zaken. Conform de statuten is er een rooster van aftreden.  Met ingang van 2005 geldt er voor nieuwe bestuursleden een maximale zittingsduur van 12 jaar met herbenoeming per 4 jaar. Voor de zittende bestuursleden is er een overgangsregeling. Zij zullen na 2007 niet meer herkiesbaar zijn. Er is voor hen een speciaal rooster van aftreden gemaakt. Bij verhuizing buiten de regio van het fonds dienen bestuursleden af te treden per 1 januari volgend op de verhuizing.

Huidige bestuursleden

De heer J. Kroes (voorzitter)
Nieuwkoop
De heer P.L.M. Captein (vice voorzitter)
Boskoop
De heer T. Huisman R.A. (penningmeester) 
Alphen aan den Rijn
Mevrouw H.M. Kemme
Koudekerk aan den Rijn
De heer J. Peters
Zwammerdam
Mevrouw K. Renaud (secretaris)
Leimuiden
De heer M. van der Voet
Oude Wetering
De heer P. Boersma
Alphen aan den Rijn
Vacature

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning.